عملیات اجرایی احداث مخزن 1000 متر مکعبی بتنی…

عملیات اجرایی احداث مخزن 1000 متر مکعبی بتنی طرح آبرسانی به منطقه ویژه اقتصادی لارستان مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/20 18 نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: 1399/04/31 بازدید:18 عملیات خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز طرح احداث تصفیه خانه آب شرب شهر فیروزآباد مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/11 23 نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: 1

عملیات اجرایی احداث مخزن 1000 متر مکعبی بتنی طرح آبرسانی به منطقه ویژه اقتصادی لارستان مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/20 18 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/31

بازدید:18

عملیات خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز طرح احداث تصفیه خانه آب شرب شهر فیروزآباد مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/11 23 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1