عملیات اجرایی آبرسانی از دشت ابوزیدآباد به کاشان

عملیات اجرایی آبرسانی از دشت ابوزیدآباد به کاشان ۱۳۹۹/۵/۱۱ ۱۳۹۹/۶/۱

عملیات اجرایی آبرسانی از دشت ابوزیدآباد به کاشان ۱۳۹۹/۵/۱۱ ۱۳۹۹/۶/۱