عملکرد قابل تمجید و صورتهای مالی مطلوب شرکت توزیع برق خراسان رضوی در مجمع عمومی

مدیر دفتر هیات مدیر شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: این شرکت برای شانزدهمین سال پیاپی موفق به اخذ گزارش "مطلوب" صورتهای مالی و برخورداری از عملکرد بسیار مناسب و تحسین برانگیز در نشست مجمع عمومی عادی سالیانه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، سعید همایونی افزود: نشست مجمع عمومی عادی سالیانه با حضور اعضای هیات مدیره شرکت توزیع برق استان و مدیران ارشد توانیر در محل شرکت توانیر در تهران برگزار شد.
وی اظهار داشت: در نشست مجمع مزبور، آقای دکتر غفاری مدیرکل دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی و سایر مدیران ارشد شرکت توانیر و اعضای هیات مدیره شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی حضور داشتند.
همایونی بیان کرد: در این نشست سه ساعته عملکرد یکساله شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در سال 1400 در حوزه های مختلف اعم از فنی و مهندسی، موضوعات مالی و …. توسط مهندس ذبیحی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارایه شد.
مدیر دفتر هیات مدیره شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: اعضای این مجمع از عملکرد یکساله شرکت و صورتهای مالی آن احساس رضایت داشتند و آن را به لحاظ عملکردی در همه شاخصها در زمره بهترین شرکتهای توزیع نیروی برق برتر کشور قرار دادند.