علت رنگ سفید آب بهنگام بازکردن شیرآب

چرا گاهی هنگام بازکردن شیر آب، رنگ آب سفید یا شیری است؟

چرا گاهی هنگام بازکردن شیر آب، رنگ آب سفید یا شیری است؟