علت اصلی پر کردن آب در شالیزارها چیست؟

آیا می دانید علت اصلی پر کردن آب در شالیزارها جلوگیری از رشد علف های هرز است! حتما مشاهده کرده اید که شالیزارها را با آب پر می کنند, اما باید بدانید که برنج برای رشد به این همه آب احتیاج ندارد و در واقع علت اصلی پر کردن شالیزارها با آب بدلیل اینکه علف […]

آیا می دانید علت اصلی پر کردن آب در شالیزارها جلوگیری از رشد علف های هرز است!

حتما مشاهده کرده اید که شالیزارها را با آب پر می کنند, اما باید بدانید که برنج برای رشد به این همه آب احتیاج ندارد و در واقع علت اصلی پر کردن شالیزارها با آب بدلیل اینکه علف هرز نمیتواند در این همه رطوبت رشد کند, برای جلوگیری از رشد علف های هرز می باشد.