عقد قرارداد آب محصولات پائیزه و زمستانه در شبکه آبیاری کرخه شمالی آغاز شد

عقد قرارداد تامین آب محصولات پائیزه و زمستانه در مناطق دشت اوان و پای پل شبکه آبیاری کرخه شمالی آغاز شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر امور مشترکان شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان با اعلام این خبر افزود: کشاورزان مناطق یاد شده می توانند جهت عقد قرارداد آب با در دست داشتن مدارک مربوطه به امور مشترکین واقع در سد تنظیمی پای پل (سرخه) مراجعه نمایند.

“محمد رضا سپهری” عمده محصولات شبکه آبیاری کرخه شمالی را گندم، جو و کلزا عنوان کرد و گفت: مراجعه به موقع کشاورزان جهت عقد قرارداد آب محصولات زمستانه می تواند باعث خدمات بهتر به کشاورزان در زمینه تامین و توزیع آب زراعی شود.

وی با اشاره به وضعیت نامساعد منابع آبی حوضه کرخه تاکید کرد: عقد قرارداد آب در این حوضه شامل محصولات یاد شده بوده و لازم است ضمن رعایت الگوی کشت، در مصرف آب نهایت دقت و صرفه جوئی به عمل آید.

شبکه آبیاری کرخه شمالی شامل شبکه های دشت اوان، دوسالق، ارایض و باغه مناطق وسیعی از حوزه شمال رودخانه کرخه را در بر می گیرد و کانال اصلی این شبکه (پای پل) ۱۰۷ کیلومتر طول دارد.

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان مدیریت شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی را برعهده دارد.