عضویت معاون شرکت توزیع برق سمنان در کمیته راهبردی خدمات مشترکین توانیر

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان سمنان به عنوان عضو کمیته راهبردی خدمات مشترکین شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران منصوب شد.

در حکمی از سوی “حمیدرضا پیرپیران”، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، “محمدرضا لشکری”، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان سمنان به عضویت این کمیته درآمده است.

در حکم ابلاغی معاون هماهنگی توزیع توانیر به معاون خدمات مشترکین این شرکت تصریح شده است: “بنا بر تخصص و شایستگی حضرت عالی به مدت دو سال به عنوان عضو کمیته راهبردی خدمات مشترکین منصوب می شوید تا با همکاری سایر اعضا و زیرنظر رئیس کمیته، نسبت به ارائه ایده های نوین و کاربردی در حوزه خدمات فروش و انشعاب و انرژی اقدام و مجموعه صنعت برق را در ارتقاء خدمات قابل ارائه به متقاضیان و مشترکین برق یاری نمایید.”