طراحی پروژه روشنائی معابر تقاطع چهار سطحی آزادگان…

ردیف فایل اسناد نوع آخرین مهلت تحویل پاکات تاریخ بازگشایی پاکات شماره موضوع 1 دریافت فایل فراخوان ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ – ۱۰:۰۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ – ۱۰:۰۰:۰۰ 99.402 طراحی پروژه روشنائی معابر تقاطع چهار سطحی آزادگان در محدوده شرکت تـوزیع نیروی برق شهرستـان مشهد   اطلاعات بیشتر: https://www.meedc.ir/index.php?module=web_directory&wd_id=2439

ردیف فایل اسناد نوع آخرین مهلت تحویل پاکات تاریخ بازگشایی پاکات شماره موضوع
1 دریافت فایل فراخوان ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ – ۱۰:۰۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ – ۱۰:۰۰:۰۰ 99.402 طراحی پروژه روشنائی معابر تقاطع چهار سطحی آزادگان در محدوده شرکت تـوزیع نیروی برق شهرستـان مشهد

 

اطلاعات بیشتر:

https://www.meedc.ir/index.php?module=web_directory&wd_id=2439