صحرای آتاکاما در شیلی

صحرای آتاکاما در شیلی به خشک‌ترین منطقه زمین معروف است. قسمت‌هایی از این صحرا بیش از 400 سال رنگ باران را به خود ندیدند!

صحرای آتاکاما در شیلی به خشک‌ترین منطقه زمین معروف است.

قسمت‌هایی از این صحرا بیش از 400 سال رنگ باران را به خود ندیدند!