شهرستان طرقبه شاندیز در فهرست پروژه های ویژه وزارت نیرو قرار گرفت

به گفته مدیرعامل آب و فاضلاب خراسان رضوی "سید ابراهیم علوی" در مراسم معارفه مدیرجدید امور آبفا طرقبه شاندیز سهم خراسان رضوی از پروژه های ویژه وزارت نیرو را سه مورد اعلام کرد که یکی از آن ها با ردیف اعتباری خوب و قوی به شهرستان طرقبه شاندیز اختصاص یافته است.

وی با اشاره به روند ساخت باغ ویلا در منطقه ، وجود انشعابات غیر مجاز را از جمله چالش های حوزه آب این شهرستان برشمرد وکرد: جمعیت شناور هم که روزهای تعطیل برای استفاده از طبیعت

شهرستان به طرقبه و شاندیز می آیند ، فشار مضاعفی به تاسیسات آب وارد می کند.

وی با بیان اینکه قطع برق که از تابستان 1400 حوزه آب استان را تحت تاثیر قرار داده است به صورت موردی ادامه دارد ، از طرقبه و شاندیز به عنوان شهرستان پمپاژها نام برد و اظهار داشت: تامین و توزیع

آب مشترکان در این دو شهر با هر ساعت قطع برق دچارعقب ماندگی چند ساعته می شود.

“سیدابراهیم علوی” کاهش بارش های کم سابقه برای دومین سال پی در پی دراستان خراسان رضوی را خاطر نشان کرد و افزود: مشکلات ناشی از پدیده خشکسالی درشهرستان هایی از جمله طرقبه

شاندیز که از آب سطحی برخوردارند بیشتر قابل لمس است بنابراین خشک شدن چاه های دستی و کم عمق علاوه بر کاهش آبدهی منابع ، دست اندازی برخی افراد به شبکه آب شرب به سبب خشک

شدن رودخانه ها را افرایش داده است.

وی بر برخورد با انشعابات غیرمجاز تاکید کرد و از “محسن عبداللهی” مدیرجدید امور آبفا طرقبه شاندیز خواست این مهم را به جد پیگیری کند.

در ادامه مراسم “سیدحسن حسینی” فرماندار طرقبه شاندیز ، مطالبات بخش آب و فاضلاب شهرستان را مطرح کرد ودر انتها “علی اصغر پاکروان” مدیر قبلی امور که به افتخار بازنشستگی نائل آمده است

گزارش اقدامات چهار گذشته را به اطلاع رساند.