شناسایی و انسداد توافقی یک حلقه چاه غیرمجاز در اراضی رستم کلا

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران، در راستای حفاظت و حراست از منابع آب های زیرزمینی و برخورد با متخلفین ، تعداد یک حلقه چاه غیرمجاز به عمق 45 متر و آبدهی 2 لیتر برثانیه در اراضی رستم کلا توسط کارشناسان امور منابع آب بهشهر و گلوگاه و در حضور مالک به صورت توافقی پر و مسلوب المنفعه گردید.
همچنین پس از دریافت گزارش دیگری مبنی بر حفاری غیرمجاز در منطقه خورشیدکلا گلوگاه نیروهای واحد حفاظت به محل مراجعه و پس از تائید حفاری غیرمجاز، ادوات توسط یگان امداد نیروی انتظامی گلوگاه توقیف، به پارکینگ منتقل و متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.