شناسایی مشترکان فصلی و غیردائم در مناطق غرب مازندران با بکارگیری علم داده

با حمایت معاونت هماهنگی توزیع توانیر، مدلی جدید برای شناسایی مشترکان فصلی و غیردائم در مناطق غرب مازندران، به عنوان یکی از توریستی ترین مناطق کشور، بکارگرفته شد. شرکت توزیع نیروی غرب مازندران موفق شد با بکارگیری علم داده، مدلی جدید را برای شناسایی مشترکان فصلی و غیردائم پیاده سازی نماید. به این منظور با […]

با حمایت معاونت هماهنگی توزیع توانیر، مدلی جدید برای شناسایی مشترکان فصلی و غیردائم در مناطق غرب مازندران، به عنوان یکی از توریستی ترین مناطق کشور، بکارگرفته شد.

شرکت توزیع نیروی غرب مازندران موفق شد با بکارگیری علم داده، مدلی جدید را برای شناسایی مشترکان فصلی و غیردائم پیاده سازی نماید.

به این منظور با استفاده از علم داده (Data Science)، ابتدا اطلاعات ۶ هزار مشترک که فصلی بودن آن ها محرز شده بود، شناسایی و همزمان اطلاعات ۶ هزار مشترک دایم نیز همانند فرایند قبلی شناسایی و سپس همه اطلاعات صحت سنجی شد.
در قدم بعدی اطلاعات انرژ ی مصرفی مشترکان در ۵ سال گذشته به تفکیک دوره های قرائت تهیه و در اختیار تیم تحقیقاتی قرار گرفت و سپس مدل جدید، استخراج  و بر روی نمونه های آزمایشی ۲ هزار مشترک پیاده سازی شد که با دقت بالای ۹۰ درصدی همراه بود. این مدل هم اکنون بر روی کلیه مشترکان غرب مازندران پیاده سازی شده است.
خاطرنشان می سازد، از آنجا که ظرفیت تجهیزات شبکه همانند پست های توزیع برای مصرف پیک مشترکان فصلی طراحی می شود، سرمایه گذاری زیادی را برای توسعه شبکه  به صنعت برق تحمیل می کند. این درحالی است که میزان انرژی فروشی به این مشترکان پایین  و میزان تلفات بی باری در ترانس های نصب شده این مناطق بالاست که این موارد چالش هایی را برای شرکت های توزیع به وجود آورده است.
از دیگر چالش های مشترکان فصلی یا غیردائم، حضور این مشترکان در زمان های پیک مصرف  و دشوار بودن اعمال سیاست های مدیریت مصرف برآنهاست. از سویی دیگر چون مشترکان فصلی دارای منحنی مصرف مشخصی نیستند، پیش بینی مصرف و مدیریت و برنامه ریزی آنها سخت است.
در عین حال از آنجا که مشترکان غیردائم و فصلی به طور معمول در مناطق ییلاقی و جنگلی و حواشی شهرها حضور می یابند، باعث افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری شبکه های توزیع می شوند.