شناسایی متقاضی سرمایه گذاری احداث تاسیسات فاضلاب شهر گرمسار

کد عنوان نوع تاریخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل ۹۹-۹ آگهی شناسایی متقاضی سرمایه گذا ری احداث تاسیسات فاضلاب شهر گرمسار به روش بیع متقابل فراخوان ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ مشاهده اطلاعات کامل اطلاعات بیشتر: http://sww.ir/fa-IR/abfaSemnan/5013/page/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87

کد عنوان نوع تاریخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
۹۹-۹ آگهی شناسایی متقاضی سرمایه گذا ری احداث تاسیسات فاضلاب شهر گرمسار به روش بیع متقابل فراخوان ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ مشاهده اطلاعات کامل

اطلاعات بیشتر:

http://sww.ir/fa-IR/abfaSemnan/5013/page/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87