توسط مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان انجام شد:

شش تغییر معاونتی و مدیریتی در شرکت آبفا استان کرمان  

علیرضا عبدیان مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان طی ابلاغ های جداگانه شش تغییر در سطح معاونت و مدیریت شرکت اعلام نمود.

به موجب ابلاغ های صادره آقایان؛

*رضا زنگی آبادی* به سمت سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت ، *عباس سلطانی نژاد* به سمت سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت ، *مجتبی ابراهیم نژاد* به سمت سرپرست مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب و مشاور مدیرعامل در امور توسعه و بهره برداری شرکت ، *حمید امین زاده* به سمت سرپرست امور بهره برداری از تاسیسات و شبکه توزیع آب کرمان، *محمود کربلایی* به سمت سرپرست دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع آب بدون درآمد و *حمید روح الامینی* به سمت سرپرست گروه بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شرکت منصوب شدند.