مدیر توزیع برق شاهرود:

شبکه فشارضعیف سیمی 16 روستای این شهرستان به کابل خودنگهدار تبدیل می شود

مدیر توزیع برق شهرستان شاهرود اعلام کرد: در راستای کاهش تلفات انرژی الکتریکی و پیشگیری از سرقت خطوط برق رسانی، شبکه فشارضعیف هوایی 16 روستای این شهرستان در سال جاری به کابل خودنگهدار تبدیل می شود.

جمال فرخ زاده گفت: احداث و بهره برداری از شش دستگاه پست هوایی عمومی جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه، بهبود پروفیل ولتاژ و ظرفیت سازی تامین برق متقاضیان آتی، بهینه سازی شبکه فشارمتوسط زمینی حدفاصل میدان جمهوری تا چهارراه معلم و ایجاد شبکه فشار متوسط زمینی برای رینگ پست های زمینی میرابوطالب و 17 شهریور و تامین برق روستای کلاغ زیلی واقع در منطقه خارتوران، از جمله اقداماتی است که در طی سال جاری به اجرا درخواهد آمد.

وی با اشاره به این که در طی سال قبل، 511 پروژه عمرانی برق رسانی در سطح شهرستان اجرا و بهره برداری گردیده افزود: مبلغ 290 میلیارد ریال صرف این تعداد پروژه شده است.

وی با اظهار این که برای خدمات دهی به مشترکان جدید و تامین برق آنها، 59 هزار و 683 متر شبکه فشارمتوسط و فشارضعیف و کابل خودنگهدار دایر گردیده اضافه کرد: اصلاح 44 هزار و 86 متر شبکه توزیع برق در راستای افزایش ضریب اطمینان خطوط برق رسانی، توسط واحدهای اجرایی این مدیریت به اجرا درآمده است.

وی خاطرنشان کرد: برای تغذیه برق مشترکان جدید، 29 ایستگاه هوایی توزیع برق در نقاط مختلف شهرستان با ظرفیت 3 هزار و 605 کیلوولت آمپر نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است.