شاه بیت بهره وری در سازمانها اثر بخشی آن می باشد

نماینده  مردم اصفهان دکتر طغیانی با حضور در ستاد  این شرکت واقع در خیابان میر از دستاوردها و توانمندی های  شرکت توزیع برق اصفهان بازدید نمود و پیرامون چالش ها ،فرصت های صنعت برق با مدیر عامل و معاونین شرکت به گفتگو پرداخت  . وی در خصوص عملکرد شرکت توزیع برق  اصفهان گفت : دیدگاهها […]

نماینده  مردم اصفهان دکتر طغیانی با حضور در ستاد  این شرکت واقع در خیابان میر از دستاوردها و توانمندی های  شرکت توزیع برق اصفهان بازدید نمود و پیرامون چالش ها ،فرصت های صنعت برق با مدیر عامل و معاونین شرکت به گفتگو پرداخت  .

وی در خصوص عملکرد شرکت توزیع برق  اصفهان گفت : دیدگاهها و بازخوردهای مردم کیل و اندازه عملکرد این شرکت خدمت رسان را به نمایش گذاشته است و تا آنجا که خبرهایی در این حوزه به ما رسیده بیشتر بر رضایت مردمی دور می زند .

وی در ادامه گفت :باید افق ها و تصمیم های  پیش رو را به رضایتمندی هر چه بیشتر مردم نزدیک کنید  که به حمد ا…دیدگاه فکری مدیران این شرکت  این شرایط را فراهم نموده است .

وی تاکید کرد : اگر قوانینی وجود دارد که معارض با سیاست گذاری و چشم اندازهای این شرکت می باشد  ما می توانیم با حذف یا برطرف نمودن این قوانین کیفیت خدمت رسانی  به مردم را بیشتر و بهتر کنیم

وی در خصوص افزایش مصرف برق مشترکین گفت :دیگر زمان آن نیست که میزان تولید را به میزان مصرف برسانیم چرا که کاری غیر منطقی و عبث می باشد و ما باید مدیریت مصرف را به عنوان مهمترین اصل برای مردم فرهنگ سازی و نهادینه نماییم چرا که هزینه های احداث نیروگاهها بسیار سنگین و ظرفیت محیط زیست کشور بیش از این توان این همه سوخت فسیلی را ندارد حتی شرایط لجستیک و پشتیبانی زیادی را  نیز می طلبد

وی تاکید کرد : تلاش مدیران و همکاری مردم است که در نهایت موجب بهره وری در حوزه صنعت برق خواهد شد و چالش ها و مشکلات این حوزه را بر طرف می کند .

وی به ادبیات توسعه پرداخت و گفت :اثر بخشی مهمترین شاه بیت بهره وری و افزایش و رشد توسعه خواهد بود و اگر ما در فرایند های کاری خود به نتیجه و اثر فعالیت ها توجه نکنیم به طور قطع هیچ عملکردی به سرانجام واقعی خود نمی رسد و در ادبیات توسعه  بر عزت و کرامت مردم تاکید شده است و پیش از آنکه مردم به سوی سازمانها روانه شوند  این نگاه سازمان است که باید  به سمت مردم معطوف باشد و  خدمت را به مردم تقدیم نماید.

وی پس از دیدار از سامانه سمیع و بصیر و دیسپاچینگ گفت : ساده سازی و تسهیل فرایندها موجب شده که گلوگاههای فساد و سردرگمی مردم حذف شود و سیستم در صورتی که  فرایند محور باشد نه تنها رضایت مندی و دعای خیر مردم را به دنبال دارد بلکه وجه صنعت برق و اعتفاد مردم به نظام  را بیش از پیش خواهد نمود .

گفتنی است :مدیر عامل شرکت نیز به ظرفیت هایی که در استراتژی شرکت در 7 محور تعریف شده اشاره کرد و افزود :زیر ساخت های تحقق این 7 محور در افق 1405 پیش بینی شده و متناسب با آن هر سال شاهد توسعه زیر ساخت های مختلف از جمله ساختارهای نرم افزاری و سخت افزاری و ….خواهیم بود .