مشاور مدیرعامل و مدیر حقوقی شرکت آب منطقه ای اردبیل خبر داد؛

سند مالکیت تک برگی برای سد یامچی اخذ شد

مشاور مدیرعامل و مدیر حقوقی شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: با تلاشها و پیگیری های صورت گرفته سند مالکیت تک برگی برای سد یامچی اخذ شد.

رحمان نجفی افزود: پیرو جانمایی و تثبیت پلاک های مربوط به سدیامچی (۶ پلاک ) به میزان ۶۹۳ هکتار، با پیگیری های انجام یافته اسناد مالکیت مربوط به ۵ پلاک ثبتی به میزان ۴۱۷ هکتار از اراضی سد یامچی بنام شرکت آب منطقه ای اردبیل صادر و تحویل گردید .

وی اظهار داشت: سند مالکیت مربوط به یک پلاک باقیمانده به مساحت ۲۷۶ هکتار نیز با توجه به ضرورت تحدید حدود اختصاصی ظرف مدت یک ماه آتی صادر خواهد گردید.