سند راهبری معماری سازمانی و برنامه توسعه فاوا در برق منطقه‌ای خوزستان تدوین شد‎‎

جلسه کمیته راهبری معماری سازمانی و سیستم اطلاعاتی یکپارچه شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با موضوع تدوین سند راهبری معماری سازمانی و برنامه توسعه فاوا در شرکت برق منطقه‌ای خوزستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای خوزستان، در این جلسه که با حضور مدیرعامل، معاونان، مدیران حوزه مدیرعامل و مشاور پروژه برگزار شد، نتایج به دست آمده از قرارداد معماری سازمانی که شامل اسناد برنامه عملیاتی، برنامه راهبردی فناوری اطلاعات، مدیریت معماری سازمانی و مدل ارزیابی انتخاب سیستم اطلاعاتی یکپارچه است، توسط واحد معاونت برنامه‌ریزی و تحقیقات ارائه شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان نیز در این نشست بر انجام هوشمندانه کارها و اقدامات به صورت جمعی و با تفکر سیستمی به‌ منظور رسیدن به نتایج مطلوب تاکید کرد.

محمود دشت‌بزرگ همچنین داشتن نقشه راه و برنامه زمان‌بندی برای ادامه فرآیند تکمیلی و بررسی آمادگی سازمانی جهت تصمیم به پیاده‌سازی سیستم اطلاعاتی یکپارچه را ضروری دانست.

بر اساس این گزارش، دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مشاور پروژه قرارداد معماری سازمانی شرکت برق منطقه‌ای خوزستان، وضعیت موجود شرکت را از منظر مولفه‌های مورد نظر بررسی و وضعیت مطلوب را بر اساس اهداف و استراتژی‌های شرکت تدوین و برنامه عملیاتی جهت دوره گذار از وضعیت موجود به مطلوب را طراحی و به شرکت برق منطقه‌ای خوزستان تحویل داده است.

از جمله کاربردهای معماری سازمانی می‌توان به یکپارچه‌سازی اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی، بهبود فرآیندهای کسب ‌وکار، بهبود نظام‌های مدیریت فناوری اطلاعات، آماده‌سازی برای راه‌حل‌های جامع (ERP، CRM، …)، هم‌راستاسازی استراتژیک IT و کسب ‌وکار و پیاده‌سازی برنامه استراتژیک سازمانی اشاره کرد.