سرویس،نگهداری،رفع خاموشیهای روشنایی معابر اراک

   سرویس،نگهداری،رفع خاموشیهای روشنایی معابر اراک ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ خرید برقگیر ۲۰ کیلو ولت پلیمری ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ خرید انواع چک ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ خرید انواع چراغ خیابانی ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ خرید انواع بوش اسپلایس و جمپر ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ خرید انواع مقره ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ خرید انواع سیم روکشدار ۲۰ کیلو ولت ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ خرید انواع سرکابل ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ اجرای […]

   سرویس،نگهداری،رفع خاموشیهای روشنایی معابر اراک ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
خرید برقگیر ۲۰ کیلو ولت پلیمری ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
خرید انواع چک ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
خرید انواع چراغ خیابانی ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
خرید انواع بوش اسپلایس و جمپر ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
خرید انواع مقره ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
خرید انواع سیم روکشدار ۲۰ کیلو ولت ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
خرید انواع سرکابل ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
اجرای طرح نصب سکسیونر هوایی گازی ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

اطلاعات بیشتر:

https://www.mpedc.ir/Index.aspx?page_=tender&order=list&lang=1&sub=0&tempname=default&PageIdF=1&PageId=192&isPopUp=False&methodName=findparent&OValue=desc