سرویس،نگهداری،رفع خاموشیهای روشنایی معابر اراک

سرویس،نگهداری،رفع خاموشیهای روشنایی معابر اراک ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ خرید برقگیر ۲۰ کیلو ولت پلیمری ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ خرید انواع چک ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ خرید انواع چراغ خیابانی ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ خرید انواع بوش اسپلایس و جمپر ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ خرید انواع مقره ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

سرویس،نگهداری،رفع خاموشیهای روشنایی معابر اراک ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
خرید برقگیر ۲۰ کیلو ولت پلیمری ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
خرید انواع چک ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
خرید انواع چراغ خیابانی ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
خرید انواع بوش اسپلایس و جمپر ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
خرید انواع مقره ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴