رزمایش مدیریت مصرف و قطع از راه دور تابلوهای مشترکان کشاورزی

نخستین رزمایش مدیریت مصرف و قطع از راه دور تابلوهای برق مشترکین چاه آب کشاورزی، از سوی شرکت توزیع برق استان سمنان به اجرا درآمد. معاون فروش و خدمات مشترکین این شرکت با عنوان این خبر اظهار داشت: برنامه قطع برق 110 دستگاه تابلو هوشمند منصوبه بر روی چاه های آب کشاورزی از ساعت 13 […]

نخستین رزمایش مدیریت مصرف و قطع از راه دور تابلوهای برق مشترکین چاه آب کشاورزی، از سوی شرکت توزیع برق استان سمنان به اجرا درآمد.

معاون فروش و خدمات مشترکین این شرکت با عنوان این خبر اظهار داشت: برنامه قطع برق 110 دستگاه تابلو هوشمند منصوبه بر روی چاه های آب کشاورزی از ساعت 13 الی 15 بیست و چهارم تیرماه انجام شد.

محمدرضا لشکری بیان داشت: مدیریت مصرف و کاهش پیک بار و تست تابلوهای قطع از راه دور چاه های آب کشاورزی که در شهرستان های مختلف استان به تازگی نصب گردیده، از جمله اهداف این رزمایش به شمار می رود.

وی با اشاره به این که در قالب این برنامه عملیاتی و تمرینی، برق 110 اشتراک مربوط به چاه های آب کشاورزی در ساعت 13 ظهر به طور همزمان قطع گردید، گفت: با اجرای این رزمایش، مقدار شش مگاوات بار شبکه مدیریت شد.

لشکری تصریح کرد: در راستای این طرح، آموزش های لازم از سوی کارشناسان این شرکت به کشاورزان درخصوص نحوه وصل کلید تابلو، پس از خاتمه رزمایش انجام شد.