رزمایش سراسری آماده بکاری مولدهای برق اضطراری

رزمایش بررسی رویت پذیری کنتورهای هوشمند مولدهای برق اضطراری به صورت سراسری و همزمان با ۳۹ شرکت توزیع برق کشور برگزار گردید

رزمایش سراسری آماده بکاری مولدهای برق اضطراری شرکت منابع مدیریت آب استان کرمان

به گزارش برقاب، رزمایش سراسری آماده بکاری رویت پذیری کنتورهای هوشمند مولدهای برق اضطراری به صورت سراسری و همزمان با ۳۹ شرکت توزیع برق کشور برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان ،این رزمایش با حضور معاون بهره برداری، مدیر دفتر بحران و برخی از کارشناسان مربوطه، مدیران بحران شرکت های آب منطقه ای و توزیع نیروی برق شمال کرمان، ۳۱ اردیبهشت ماه در مرکز دیسپاچینگ شرکت توزیع جنوب برگزار گردید.این اقدام با قطع برق و آماده بکاری دیزل ستاد شرکت برق منطقه‌ای و دیزلهای سدهای حوزه توزیع جنوب در دو محور، مولد برق اضطراری وارد مدار شدو از طریق کنتور هوشمند در محل مرکز پایش صنعت برق کشور رصد شدو دوم شناسایی مراکز دارای مولد و فاقد کنتور هوشمند که تست دیزل انجام و مقرر شد در اولویت مجهز به کنتور هوشمند شوند اجرا شد.