رای شما میتواند شفافیت، شان و جایگاه مهندسین و اصلاح ساختار سازمان را به همراه داشته باشد.