رئیس گروه مطالعات آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای گلستان منصوب شد.

طی حکمی از جانب مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان، دکتر ایمان کریمی راد به عنوان رئیس گروه مطالعات آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای استان منصوب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان، در حکم مهندس سید محسن حسینی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان خطاب به دکتر ایمان […]

طی حکمی از جانب مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان، دکتر ایمان کریمی راد به عنوان رئیس گروه مطالعات آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای استان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان، در حکم مهندس سید محسن حسینی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان خطاب به دکتر ایمان کریمی راد آمده است: “نظر به تعهد، سوابق و تجربه مفید جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس گروه مطالعات آبهای سطحی استان منصوب می شوید تا وظایف محوله را تحت نظر مدیر مطالعات پایه منابع آب در چار چوب قوانین و آئین نامه ها به انجام رسانید.”
دکتر کریمی راد پیش از این سرپرستی گروه مطالعات آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای استان را بر عهده داشت.