رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت آب منطقه ای گلستان منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان ، رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت آب منطقه ای گلستان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، در حکم ابلاغ مهندس حسینی مدیر عامل شرکت خطاب به علی تجری آمده است: نظر به سوابق تعهد و تجربه مفید جنابعالی و به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت آب منطقه ای گلستان منصوب می شوید، تا وظایف محوله را تحت نظر اینجانب در چارچوب قوانین وآئین نامه ها  و دستور العمل ها به انجام برسانید.