در راستای حمایت از صنایع و بررسی مصارف آب این واحدها:

رئیس گروه امور مشترکین آب منطقه ای زنجان از کارخانه ذوب خلیج فارس بازدید کرد

در راستای حمایت از صنایع و بررسی مصارف آب این واحدها، کریم خدایی رئیس گروه امور مشترکین شرکت آب منطقه ای زنجان بهمراه سید حسن ابراهیمی مدیر امورمنابع آب شهرستان ابهر از کارخانه ذوب و نورد خلیج فارس بازدید کردند.

رئیس گروه امور مشترکین شرکت آب منطقه ای زنجان از کارخانه ذوب و نورد خلیج فارس بازدید کرد

به گزارش برقاب،  روابط عمومی شرکت اب منطقه ای زنجان، رئیس گروه امور مشترکین در جریان این بازدید خدایی با اشاره به اینکه هدف شرکت آب منطقه ای حمایت از افزایش کمی و کیفی تولید است، گفت: در این راستا ملاک ما اجرای قانون و توجه به خط قرمزهاست.

وی افزود: راهنمایی های لازم جهت مصرف بهینه آب به متولیان امر در صنایع تولیدی ارائه شد و همچنین لزوم نصب کنتور هوشمند تذکر داده شد و مصارف واقعی آب در خط تولید، فضای سبز و شرب بهداشت احصا گردید.