دوره های آموزشی خط گرم در شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی برگزار شد

مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی گفت: دوره های آموزشی خط گرم مقدماتی و تکمیلی ویژه تکنسین ها و ناظرین همه مدیریتهای برق این شرکت در شهرستانها در مجتمع آموزش عالی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان واقع در مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، سید جواد رضایی افزود: برگزاری این دوره های آموزشی در هفته نخست آذرماه با همکاری دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت و مجتمع آموزش عالی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان با هدف تجهیز همه مدیریتهای برق شهرستانها به ابزار خط گرم و کارکنان اجرایی آموزش دیده و تکمیل کادر اجرایی و نظارتی گروه های خط گرم این مدیریتها انجام گرفت.
مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: تکنسین ها و ناظرین بهره برداری آموزش دیده این شرکت، مسئولیت نظارت مستقیم بر عملکرد گروه های اجرایی خط گرم شهرستانها را برعهده دارند لذا دقت در رعایت موارد ایمنی در فعالیتهای خط گرم مورد تأکید این دفتر است.
مهندس رضائی اظهار داشت: با عنایت به اقدامات خوبی که در حوزه خط گرم انجام شده است، شاهد کاهش نرخ انرژی توزیع نشده با برنامه در سطح شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی هستیم.
کارشناس نظارت بر عملیات خط گرم شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: در دو دوره آموزشی خط گرم مقدماتی و تکمیلی ویژه تکنسین ها و ناظرین، ضمن ارایه تصاویر و ویدیوهای آموزشی خط گرم، نکات فنی و ایمنی به کارآموزان آموزش داده شد.
وحید طهماسبی افزود: همچنین کارآموزان با حضور در کارگاه آموزشی و محل استقرار بالابر و تجهیزات خط گرم با طرح سوالاتی، ابهامات و مشکلات خود را در این خصوص برطرف کردند.
وی خاطر نشان کرد: با تدوین شیوه نامه های جامع و نظارت بر فعالیتهای خط گرم، همه موارد ایمنی و فنی به صورت مکتوب در قالب مدارک درون سازمانی به مدیریت برق شهرستانهای شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی ارسال شده است و از طریق دو شاخص درصد عملکرد و درصد بهره وری فعالیتهای خط گرم، این فعالیتها در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان به صورت آنلاین پایش می شوند.