دوره آموزشی کمک های اولیه در شرکت آبفا فارس برگزار شد

دوره آموزشی کمک های اولیه به منظور توانمند سازی کارکنان شرکت آبفا فارس به همت واحد HSE این شرکت برگزار شد.

به گزارشبرقاب، دوره آموزشی کمک های اولیه به منظور توانمند سازی کارکنان شرکت آبفا فارس به همت واحد HSE این شرکت برگزار شد.

بیژن سام زاده مسئول واحد HSE دفتر مدیریت بحران شرکت آبفا فارس در همین رابطه گفت: به منظور توانمند سازی پرسنل برای مقابله با حوادث غیرمنتظره و افزایش سطح آگاهی کارکنان جهت مراقبت از سلامت عمومی پرسنل از ابتدای سال تاکنون دوره های آموزشی مختلفی برگزار شده است.

وی آموزش همگانی را یکی از مسئولیت های مهم و اساسی واحد HSE عنوان کرد و گفت: دوره آموزش همگانی آمادگی در برابر حوادث غیر منتظره و کمک های اولیه برای افزایش سطح آگاهی عمومی کارکنان شرکت آبفا فارس با حضور پررنگ کارکنان این شرکت و ۲۰۵ نفر ساعت برگزار شد.

مسئول واحد HSE شرکت آبفا فارس افزود؛ در این دوره آموزشی شرکت کننده گان با انواع شکستگی ها، احیاء قلبی – ریوی، فشار خون، مسمومیت، دیابت و سکته قلبی آشنا شدند.