دوره آموزشی مدیریت مصرف ویژه مدیران و دبیران مدارس استهبان برگزار شد

دوره آموزشی کمک های اولیه به منظور توانمند سازی کارکنان شرکت آبفا فارس به همت واحد HSE این شرکت برگزار شد.

به گزارش برقاب، در یک دوره آموزش مدیران و دبیران مدارس شهرستان استهبان با مفاهیم مدیریت مصرف و شیوه های آموزش همگانی در این حوزه آشنا شدند.

در راستای طرح داناب وزارت نیرو با موضوع سواد آبی و ترویج مصرف بهینه آب، دوره آموزش مدیریت مصرف و راههای آموزش همگانی آن ، با حضور دبیران مدارس متوسطه شهر استهبان برگزار شد.

در این دوره آموزشی مطالبی در خصوص مدیریت مصرف، وضعیت منابع آب سطحی و زیر زمینی و فرو نشست زمین توسط حمید رضا قاسمی مدیر امور آبفا شهرستان استهبان ارائه شد.