دعوت پیمانکاران واجد صلاحیت جهت انجام عملیات ساماندهی و بهسازی رودخانه شترک در محدوده شریفیه

شرکت آب منطقه ای قزوین در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه از پیمانکاران واجد شرایط (داشتن صلاحیت حداقل پایه 5 آب) جهت انجام عملیات ساماندهی و بهسازی رودخانه شترک در محدوده شریفیه که اطلاعات آن در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) به شماره ثبت2099001107000015 بارگذاری شده، دعوت بعمل […]

شرکت آب منطقه ای قزوین در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه از پیمانکاران واجد شرایط (داشتن صلاحیت حداقل پایه 5 آب) جهت انجام عملیات ساماندهی و بهسازی رودخانه شترک در محدوده شریفیه که اطلاعات آن در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) به شماره ثبت2099001107000015 بارگذاری شده، دعوت بعمل آورد. 

کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت، می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آگهی فراخوان روزنامه شروع تاریخ 99/05/12 (نوبت اول) و مورخ 99/05/13 (نوبت دوم) و یا به وب سایت شرکت (www.qzrw.ir) مراجعه و یا با شماره تلفن 33239655-028 داخلی 219 دفتر قراردادهای شرکت تماس حاصل نمایند.