با حضور مدیران عامل شرکتهای آبفاضلاب و آب منطقه ای زنجان:

دستورالعمل وزارت نیرو در خصوص جایگزینی آب صنعت با پساب بررسی شد

با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان ،مدیرعامل شرکت آب فاضلاب استان و مشاورین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ، بخشنامه وزیر نیرو در خصوص جایگزینی آب تحویلی به صنعت با پساب بررسی و تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان ، در این جلسه که اسماعیل افشاری ،مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان،علیرضا جزءقاسمی ،مدیرعامل شرکت آبو فاضلاب استان،علویان صدر و باقرزاده ،مشاورین مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و جمعی از معاونین و مدیران صنعت آب و آبفای استان حضور داشتند،به بحث و تبادل نظر در خصوص جایگزینی آب تحویلی به صنایع با پساب پرداختند.

شایان ذکر است در این جلسه ،طبق دستورالعمل مشارکت عمومی -خصوصی وزارت نیرو برای طرحهای بازتخصیص آب با جایگزینی پساب و کاهش هدر رفت آب ،اهداف ،محدوده اجرا،وظایف و مسئولیتها،فرآیند انجام کار ،پایش و نظارت و شرایط و الزامات اجرای دستورالعمل مطرح و مورد اظهار نظراعضای جلسه قرار گرفت.

گفتنی است یک از مهمترین اهداف اجرای این دستورالعمل،توسعه بازچرخانی آب در فرایندهای صنعتی و مصارف با هدف کاهش برداشت از منابع آبی و تغذیه آبخوان های آبرفتی از پساب می باشد.