درخواست کارگران شرکت توزیع نیروی برق کلانشهر اهواز از مردم در گرمای شدید تابستان ۹۹

درخواست کارگران شرکت توزیع نیروی برق کلانشهر اهواز از مردم در گرمای شدید تابستان ۹۹  

درخواست کارگران شرکت توزیع نیروی برق کلانشهر اهواز از مردم در گرمای شدید تابستان ۹۹