خط نیروگاه شهید سپهبد سلیمانی-ارگ بم برقدار شد.

خط نیروگاه شهید سپهبد سلیمانی-ارگ بم برای اولین بار با ولتاژ ۴۰۰کیلوولت برقدار گردید و بارگیری ازترانسهای ۴۰۰/۱۳۲کیلوولت ارگ بم انجام شد. با تلاش مهندسین شرکت برق منطقه ای کرمان، شرکت های پیمانکار طرح و توسعه و شرکت بوتیا نیرو، خط نیروگاه شهید سپهبد سلیمانی- ارگ بم برای اولین بار با ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت  برقدار […]

خط نیروگاه شهید سپهبد سلیمانی-ارگ بم برای اولین بار با ولتاژ ۴۰۰کیلوولت برقدار گردید و بارگیری ازترانسهای ۴۰۰/۱۳۲کیلوولت ارگ بم انجام شد.

با تلاش مهندسین شرکت برق منطقه ای کرمان، شرکت های پیمانکار طرح و توسعه و شرکت بوتیا نیرو، خط نیروگاه شهید سپهبد سلیمانی- ارگ بم برای اولین بار با ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت  برقدار گردید و بارگیری از ترانس های  ۴۰۰/۱۳۲ کیلوولت ارگ بم انجام شد.
بر اساس این گزارش، درمدار آمدن این ترانسها باعث شد پست های فوق توزیع ناحیه بم برای اولین بار از سمت دو پست انتقال تغذیه شوند که این امر باعث کاهش مشکلات ولتاژی دراین ناحیه و امنیت بیشتری درتامین انرژی شرق استان می گردد.
همچنین با اتصال خط۴۰۰ کیلوولت نبوت به این پست برای اولین بار شبکه ۴۰۰ کیلوولت دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان به یکدیگر متصل و باعث پایداری بیشتر شبکه در ناحیه جنوب شرقی ایران خواهد شد.