خرید 8100متر لوله فاضلاب کاروگیت کوپلردار…

خرید 8100متر لوله فاضلاب کاروگیت کوپلردار در اقطار 315 – 250 – 200میلیمتر نوع : مناقصه یک مرحله‌ای موضوع : خرید 8100متر لوله فاضلاب کاروگیت کوپلردار در اقطار 315 – 250 – 200میلیمتر شرح آگهی خرید 8100متر لوله فاضلاب کاروگیت کوپلردار در اقطار  315 – 250 – 200میلیمتر واحد منتشر کننده قراردادها احتمال تمدید مهلت […]

نوع : مناقصه یک مرحله‌ای
موضوع : خرید 8100متر لوله فاضلاب کاروگیت کوپلردار در اقطار 315 – 250 – 200میلیمتر

شرح آگهی

خرید 8100متر لوله فاضلاب کاروگیت کوپلردار در اقطار  315 – 250 – 200میلیمتر


قراردادها

خیر

خیر

300,000 ریال

یکشنبه 29 تیر 1399

سه‌شنبه 31 تیر 1399