خرید ۲۵ دستگاه سکسیونر…

کد عنوان نوع تاریخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل ۹۹/۱۸۹۸۸/۵۰۳ خرید ۲۵ دستگاه سکسیونر موتوردار هوایی با قابلیت اتوماسیون (بدون تابلو RTU ) مناقصه یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ مشاهده اطلاعات کامل ۹۹/۱۹۰۴۶/۵۰۳ انتخاب پیمانکار نگهداری و رفع اتفاقات شبکه برق اداره سهند مناقصه یک […]

کد عنوان نوع تاریخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
۹۹/۱۸۹۸۸/۵۰۳ خرید ۲۵ دستگاه سکسیونر موتوردار هوایی با قابلیت اتوماسیون (بدون تابلو RTU ) مناقصه یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ مشاهده اطلاعات کامل
۹۹/۱۹۰۴۶/۵۰۳ انتخاب پیمانکار نگهداری و رفع اتفاقات شبکه برق اداره سهند مناقصه یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ مشاهده اطلاعات کامل

اطلاعات بیشتر:

https://www.toztab.ir/fa-IR/Portal/4930/page/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87