خرید یک دستگاه عملیات حرارتی القایی نیروگاه حرارتی طوس…

شماره مناقصه: OTET-9907-R4 خرید یک دستگاه عملیات حرارتی القایی نیروگاه حرارتی طوس مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ** تجدید شده ** * توضیحات * نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای مبلغ ضمانت نامه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ بازگشایی پاکات الف و ب: حداکثر یک هفته پس از پایان مهلت ارسال پیشنهادات دریافت […]

شماره مناقصه: OTET-9907-R4
خرید یک دستگاه عملیات حرارتی القایی نیروگاه حرارتی طوس
مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
** تجدید شده **
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
مبلغ ضمانت نامه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
بازگشایی پاکات الف و ب: حداکثر یک هفته پس از پایان مهلت ارسال پیشنهادات
شماره مناقصه: OTET-9910-R4
تامین قطعات یدکی کمپرسور
مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
** تجدید شده **
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
مبلغ ضمانت نامه: ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
بازگشایی پاکات الف و ب: حداکثر یک هفته پس از پایان مهلت ارسال پیشنهادات
شماره مناقصه: OTET-40001
تامین شش عدد توپی و سیلندر مینیمم فلو فید پمپ
مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
مبلغ ضمانت نامه: ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
بازگشایی پاکات الف و ب: حداکثر یک هفته پس از پایان مهلت ارسال پیشنهادات
شماره مناقصه: OTET-40002
تامین ترمومترهای SIKA و شیشه های مربوطه
مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
مبلغ ضمانت نامه: ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
بازگشایی پاکات الف و ب: حداکثر یک هفته پس از پایان مهلت ارسال پیشنهادات
اطلاعات بیشتر: