خرید پکیج یونیت پشت بامی و چیلر هوا خنک…

خرید پکیج یونیت پشت بامی و چیلر هوا خنک ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ اجرای تکمیلی ساختمانهای تله متری و بهره برداری و… ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

خرید پکیج یونیت پشت بامی و چیلر هوا خنک ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
اجرای تکمیلی ساختمانهای تله متری و بهره برداری و… ۱۳۹۹/۰۵/۱۴