خرید پایه بتنی چهارگوش

شماره مناقصه: ۹۹/۰۷ موضوع مناقصه: خرید پایه بتنی چهارگوش تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ آخرین مهلت: ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ فایل:

شماره مناقصه:
۹۹/۰۷
موضوع مناقصه:
خرید پایه بتنی چهارگوش
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
۱۳۹۹/۰۴/۳۰
آخرین مهلت:
۱۳۹۹/۰۴/۲۹
فایل: