خرید تجهیزات ویدئو وال

عنوان مناقصه آگهی در محدوده منتشر کننده تاریخ انتشار آخرین مهلت خرید تجهیزات ویدئو وال (نمایشگر صنعتی) -991010266 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/24 1399/4/29 توسعه ، اصلاح و بهینه سازی شبکه-990310176-992010246 مناطق برق شمیران-بیهقی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/24 1399/4/29

عنوان مناقصه آگهی در محدوده منتشر کننده تاریخ انتشار آخرین مهلت
خرید تجهیزات ویدئو وال (نمایشگر صنعتی) -991010266 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/24 1399/4/29
توسعه ، اصلاح و بهینه سازی شبکه-990310176-992010246 مناطق برق شمیران-بیهقی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/4/24 1399/4/29