خرید تجهیزات روشنایی…

شماره مناقصه              موضوع مناقصه               مهلت فروش اسناد   شروع   خاتمه  990022 خرید سوئیچ c3850 99/4/21 99/4/25 990028 خرید تجهیزات روشنایی شامل پایه چراغ و سرشاخه 99/4/18 99/4/24 990027 خرید 5000 دستگاه چراغ کامل 70 وات 99/4/18 99/4/24 990026 خرید انواع وینچ و کلمپ 99/4/18 99/4/24 990025 […]

شماره مناقصه  
           موضوع مناقصه               مهلت فروش اسناد 
 شروع   خاتمه 
990022 خرید سوئیچ c3850 99/4/21 99/4/25
990028 خرید تجهیزات روشنایی شامل پایه چراغ و سرشاخه 99/4/18 99/4/24
990027 خرید 5000 دستگاه چراغ کامل 70 وات 99/4/18 99/4/24
990026 خرید انواع وینچ و کلمپ 99/4/18 99/4/24
990025 خرید انواع کات اوت فیوز و برقگیر 99/4/18 99/4/24
990024 خرید انواع کنسول و آهن آلات 99/4/18 99/4/24
990023 خرید انواع کابل گروه یک
خرید سیم روکش دار 20 کیلو ولت آلومینیوم فولاد هاینا گروه دو
99/4/18 99/4/24