خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی برای بهره برداری از سیستم کنترل تولید AGC…

تاریخ بازگشایی: 1400/04/27 طبخ غذای پرسنل شیفت مرکز کنترل، کشیک و مهمانان شرکت مناقصات تاریخ بازگشایی: 1400/04/23 خرید تجهیزات و قطعات کامپیوتری مناقصات تاریخ بازگشایی: 1400/04/20 خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی برای بهره برداری از سیستم کنترل تولید AGC نیروگاههای برق کشور مناقصات تاریخ بازگشایی: 1400/05/18 خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی برای ایجاد […]

اطلاعات بیشتر: