خرید تجهیزات، نصب و راه‌اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق…

خرید تجهیزات، نصب و راه‌اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق ساختمان های شرکت مدیریت شبکه برق ایران بهمراه جایابی  شرکت: مدیریت شبکه برق ایران  نوع معامله: مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره: ۹۹/۲۱  مهلت خرید اسناد: ۹۹/۱۲/۲۷  تاریخ بازگشایی: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴  محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکنیروکی دولت (ستاد)  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۳۱۰.۷۰۶.۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر: https://www.igmc.ir/Tender/agentType/View/PropertyID/939

خرید تجهیزات، نصب و راه‌اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق ساختمان های شرکت مدیریت شبکه برق ایران بهمراه جایابی

  •  شرکت: مدیریت شبکه برق ایران
  •  نوع معامله: مناقصه عمومی یک مرحله ای
  •  شماره: ۹۹/۲۱
  •  مهلت خرید اسناد: ۹۹/۱۲/۲۷
  •  تاریخ بازگشایی: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
  •  محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکنیروکی دولت (ستاد)
  •  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۳۱۰.۷۰۶.۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر:

https://www.igmc.ir/Tender/agentType/View/PropertyID/939