خرید باتری کنتور برق طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه

تاریخ بازگشایی: ۹۹/۰۶/۰۱ خرید باتری کنتور برق طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه مناقصات تاریخ بازگشایی: ۹۹/۰۶/۰۲ تجدید ارزیابی کیفی مناقصه “تأمین، ویژه سازی، استقرار، آموزش و پشتیبانی نرم‌افزار جامع قرائت و پیکربندی کنتورهای شبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع و سنسورهای نیروگاهی” اطلاعات بیشتر: https://www.igmc.ir/#2008262-

اطلاعات بیشتر:

https://www.igmc.ir/#2008262-