خرید انواع تیر سیمانی

  ۷۴  –   ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ – مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۲۰۹/د/۹۹ خرید انواع تیر سیمانیمهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸     مهلت ارسال :۱۳۹۹/۰۴/۲۸

 

۷۴  –   ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ – مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۲۰۹/د/۹۹ خرید انواع تیر سیمانی
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸     مهلت ارسال :۱۳۹۹/۰۴/۲۸