خرید۱۰۰۰ دستگاه کنتور سه فاز اتصال غیر مستقیم ولتاژ ثانویه

تهیه بخشی از مصالح و انجام کلیه خدمات لازم شامل سرویس و روشن نگهداشتن چراغهای روشنایی معابر شهری و روستائی، شهرک های صنعتی، تقاطع های غیر هم سطح و خانه های سازمانی دولتی (دارای شبکه در اختیار شرکت توزیع ) شهرستان ارومیه و حومه (حوزه فعالیت مدیریت های توزیع برق ) ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ خرید بیمه نامه […]

تهیه بخشی از مصالح و انجام کلیه خدمات لازم شامل سرویس و روشن نگهداشتن چراغهای روشنایی معابر شهری و روستائی، شهرک های صنعتی، تقاطع های غیر هم سطح و خانه های سازمانی دولتی (دارای شبکه در اختیار شرکت توزیع ) شهرستان ارومیه و حومه (حوزه فعالیت مدیریت های توزیع برق ) ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کلیه کارکنان خودوپیمانکاران طرف قرارداد و اشخاص ثالث و نیروهای پیمانکاری ورهگذران و مشترکین ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
خرید۱۰۰۰ دستگاه کنتور سه فاز اتصال غیر مستقیم ولتاژ ثانویه CT(AMI) ۱۳۹۹/۰۴/۲۸