خرید 26720 متر لوله پلی اتیلن تکجداره آبی PE80 در سایزهای مختلف

عنوان مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه تاریخ نهایی اخذ اسناد تصویر فراخوان اسناد فراخوان مشاهده خرید 26720 متر لوله پلی اتیلن تکجداره آبی PE80 در سایزهای مختلف 2620/414 مناقصه 1399/05/14 پیوست اندازه  اسناد مناقصه نهایی – جهت فروش – تجدید2.zip 1.96 مگابایت

عنوان مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه تاریخ نهایی اخذ اسناد تصویر فراخوان اسناد فراخوان مشاهده
خرید 26720 متر لوله پلی اتیلن تکجداره آبی PE80 در سایزهای مختلف 2620/414 مناقصه 1399/05/14