خرید 115کیلومتر سیم OPGW برای خط 400کیلوولت…

 خرید 115کیلومتر سیم OPGW برای خط 400کیلوولت شهیدرجائی-رودشور – کد فراخوان 12592335 تاریخ : 1399/05/28  احداث جاده دسترسی و روکش آسفالت خیابان داخلی پست ری گازی – کد فراخوان 12176329 تاریخ : 1399/05/22  خدمات نگهداری و پشتیبانی شبکه و مراکز داده فناوری شرکت برق منطقه ای تهران (در سال 1399- 1400) – کد فراخوان 11168401 تاریخ : 1399/05/21 […]