خرید ۱۱۵کیلومتر سیم OPGW برای خط ۴۰۰کیلوولت…

 خرید ۱۱۵کیلومتر سیم OPGW برای خط ۴۰۰کیلوولت شهیدرجائی-رودشور – کد فراخوان ۱۲۵۹۲۳۳۵ تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸    احداث جاده دسترسی و روکش آسفالت خیابان داخلی پست ری گازی – کد فراخوان ۱۲۱۷۶۳۲۹ تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲    خدمات نگهداری و پشتیبانی شبکه و مراکز داده فناوری شرکت برق منطقه ای تهران (در سال ۱۳۹۹- ۱۴۰۰) – کد فراخوان ۱۱۱۶۸۴۰۱ تاریخ […]

 

 

 

اطلاعات بیشتر:
https://www.trec.co.ir/#3843-