خرید انواع کابل خود نگهدار فشار ضعیف شش رشته با مسنجر فولادی

شرکت :  عمومی مناقصه معامله :  99-1-1-45 شماره : خرید انواع کابل خود نگهدار فشار ضعیف شش رشته با مسنجر فولادی موضوع : 2,643,840,000 سپرده (ریال) : شیراز بانک تجارت فلسطین جاری 74827-07860 بانک : 1399/04/25   تا تاریخ : 1399/04/21  از تاریخ : مهلت خرید اسناد : 1399/05/06 تاریخ بازگشایی پاکات : روزنامه های استان فارس روزنامه های درج […]

شرکت :
 عمومی مناقصه
معامله :
 99-1-1-45 شماره :
خرید انواع کابل خود نگهدار فشار ضعیف شش رشته با مسنجر فولادی موضوع :
2,643,840,000 سپرده (ریال) :
شیراز بانک تجارت فلسطین جاری 74827-07860
بانک :
1399/04/25   تا تاریخ : 1399/04/21  از تاریخ :
مهلت خرید اسناد :
1399/05/06 تاریخ بازگشایی پاکات :
روزنامه های استان فارس روزنامه های درج آگهی :
توضیحات :