خرید انواع پایه سیمانی چهار گوش جهت مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان مهر

شرکت :توزیع برق استان فارس  عمومی مناقصه معامله :  ۹۹-۱-۱-۴۸ شماره : خرید انواع پایه سیمانی چهار گوش جهت مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان مهر و نواحی ان موضوع : ,۶۰۲,۱۰۳,۱۹۵ سپرده (ریال) : بانک : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲   تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶  از تاریخ : مهلت خرید اسناد : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ تاریخ بازگشایی پاکات : روزنامه های […]

شرکت :توزیع برق استان فارس
 عمومی مناقصه
معامله :
 ۹۹-۱-۱-۴۸ شماره :
خرید انواع پایه سیمانی چهار گوش جهت مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان مهر و نواحی ان موضوع :
,۶۰۲,۱۰۳,۱۹۵ سپرده (ریال) :
بانک :
۱۳۹۹/۰۵/۲۲   تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶  از تاریخ :
مهلت خرید اسناد :
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ تاریخ بازگشایی پاکات :
روزنامه های سراسری روزنامه های درج آگهی :
توضیحات :