خرید انواع پایه سیمانی چهار گوش جهت مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان مهر

شرکت :توزیع برق استان فارس  عمومی مناقصه معامله :  99-1-1-48 شماره : خرید انواع پایه سیمانی چهار گوش جهت مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان مهر و نواحی ان موضوع : ,602,103,195 سپرده (ریال) : بانک : 1399/05/22   تا تاریخ : 1399/05/16  از تاریخ : مهلت خرید اسناد : 1399/06/03 تاریخ بازگشایی پاکات : روزنامه های […]

شرکت :توزیع برق استان فارس
 عمومی مناقصه
معامله :
 99-1-1-48 شماره :
خرید انواع پایه سیمانی چهار گوش جهت مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان مهر و نواحی ان موضوع :
,602,103,195 سپرده (ریال) :
بانک :
1399/05/22   تا تاریخ : 1399/05/16  از تاریخ :
مهلت خرید اسناد :
1399/06/03 تاریخ بازگشایی پاکات :
روزنامه های سراسری روزنامه های درج آگهی :
توضیحات :